Update 28 april 2021

Zelftesten beschikbaar voor leerlingen en medewerkers

Wij doen er alles aan om de school op een veilige manier open te houden. Daarom hebben we op Het Stedelijk Lyceum al veel maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Naast de 1,5 meter afstand, handen wassen en het dragen van mondkapjes, gaan we na de meivakantie gebruik maken van zelftesten. Dit is een advies van de overheid en het Ministerie van Onderwijs dat wij gaan opvolgen. Wij gaan deze testen gratis aanbieden voor leerlingen en medewerkers van de school. Meedoen aan een zelftest is altijd vrijwillig.

De zelftest is een test om snel te zien of iemand besmet is met het coronavirus. Met de zelftest kunnen leerlingen en medewerkers zichzelf testen. Zo kunnen we een uitbraak van het coronavirus op school voorkomen of beperken. Alle ouders en leerlingen worden hierover geïnformeerd per e-mail.

Update 12 januari 2021

We moeten volhouden en doorzetten! Dat was de boodschap van premier Rutte tijdens de persconferentie op 12 januari. Het aantal besmettingen laat een dalende trend zien, maar helaas gaat deze daling niet snel genoeg. Daarnaast brengt de Britse Coronavariant veel onzekerheid met zich mee. Redenen voor het kabinet om de lockdown in ieder geval te verlengen tot en met 9 februari 2021. Daarom blijven al onze locaties in ieder geval tot en met 9 februari 2021 online lesgeven. Ook is besloten om de 1,5 meter afstand weer in te voeren voor uitgezonderde leerlingen die wel onderwijs op school kunnen volgen. Dit alles vraagt veel van ons allemaal. Van leerlingen, hun ouders en van onze medewerkers. Daar hebben we ontzettend veel respect en bewondering voor! 

Wat betekent de verlenging van de lockdown voor het onderwijs op school?

 • Alle locaties van Het Stedelijk Lyceum blijven in ieder geval tot en met 9 februari les op afstand geven. 
 • Voor uitgezonderde leerlingen geldt dat we opnieuw de 1,5 meter afstand moeten invoeren. Hieronder lees je daar meer over.

Uitgezonderde leerlingen die wel naar school zullen komen zijn 

 • Eindexamenleerlingen
 • Leerlingen die praktijkgerichte lessen volgen in het vmbo, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs
 • Leerlingen die schoolexamens moeten maken
 • Leerlingen die zich in een kwetsbare positie bevinden en met wie de school maatwerkoplossingen heeft afgesproken.
 • Veiligheid van onze leerlingen en medewerkers staat voorop

In de persconferentie is aangegeven dat de 1,5 meter weer wordt ingevoerd voor bovengenoemde leerlingen die wel lessen volgen op school. Hiervoor richten wij de klaslokalen zo in dat leerlingen ten opzichte van elkaar en onze docenten 1,5 meter afstand kunnen houden school een mondkapje dragen en bij klachten thuis moeten blijven. 

Volhouden
We waarderen de veerkracht en het doorzettingsvermogen die we met elkaar laten zien. Met het vaccin is er licht aan het einde van de tunnel, het gaat alleen nog een aantal maanden duren. Samen halen we de eindstreep op de best mogelijke manier. 

Ouders en leerlingen ontvangen van de locatie waar zij onderwijs volgen een brief met meer informatie over de online lessen en de 1,5 meter afstand voor uitgezonderde leerlingen.

Update 15 december

Vorige week informeerden wij ouders en leerlingen over ons besluit om als voorzorgsmaatregel de eerste week na de vakantie over te stappen naar een online lesweek. Helaas blijkt deze maatregel niet voldoende. Gisteravond kondigde het kabinet een algehele lockdown af, waardoor de scholen dicht zijn tot maandag 18 januari 2021. Hieronder zetten wij de gevolgen voor het onderwijs op een rij. 

Wat betekent dit voor Het Stedelijk Lyceum?

 • Alle locaties van Het Stedelijk Lyceum zijn gesloten vanaf woensdag 16 december 2020 tot en met vrijdag 15 januari 2021. 
 • De kerstvakantie is van zaterdag 19 december tot en met zondag 3 januari. 
 • De online lessen zijn van woensdag 16 tot en met vrijdag 18 december 2020 en van dinsdag 5 januari 2021 tot en met vrijdag 15 januari. 

Wat betekent dit voor leerlingen?

 • Op 4 januari vindt een studiedag plaats om de overstap van ons leerlingadministratiesysteem Magister naar Somtoday goed voor te bereiden. Leerlingen zijn die dag vrij.
 • Binnenkort kunnen leerlingen hun kluisje leeghalen, zodat al het benodigde lesmateriaal thuis beschikbaar is voor les op afstand. Meer informatie volgt via de locatie waar de leerling onderwijs volgt.
 • Voor ouders die werkzaam zijn in een cruciaal beroep zijn er indien nodig opvangmogelijkheden. Dit kan nagevraagd worden bij de mentor of coach van de leerling.

Wat betekent dit voor stages, praktische vakken in het vmbo/praktijkonderwijs en examenleerlingen?
Onze locaties brengen dit in kaart en informeren ouders en leerlingen daar zo snel mogelijk over.

Het welzijn van onze leerlingen en medewerkers staat op nummer één
Het belangrijkste in ons onderwijs op afstand vinden wij het welzijn van uw zoon of dochter. En dat hij of zij gemotiveerd en betrokken is bij de lessen. Daar doen we ons best voor. Niet iedere thuissituatie is daarbij hetzelfde. Dat vraagt om maatwerk en aanpassingen daar waar nodig. Leerlingen die vastlopen helpen en ondersteunen wij door samen te zoeken naar een oplossing.

Ouders en leerlingen zijn via mail over bovenstaande geïnformeerd. Aanvullende informatie volgt zo snel mogelijk.

#blijfgezond

Update 10 december

Het Stedelijk Lyceum vindt het belangrijk om onderwijs zo effectief en veilig mogelijk te geven. In dit kader heeft Het Stedelijk Lyceum besloten om op alle locaties de eerste week na de kerstvakantie over te stappen naar een online lesweek. Voor kwetsbare leerlingen maken wij uitzonderingen. Dit gaat in overleg met de betreffende locatiedirectie en ouders van deze leerlingen. Wij zijn tot dit besluit gekomen in samenspraak met onze GMR. Op deze manier denken wij zo goed mogelijk invulling te geven aan het organiseren van veilig onderwijs en we hopen hiermee een mogelijke piek qua verspreiding na de feestdagen te voorkomen. Zo kunnen we vanaf 11 januari zo veilig mogelijk onze deuren weer openen voor onze medewerkers en leerlingen. Ouders zijn hierover geïnformeerd via onderstaande brief. Aanvullende informatie ontvangen ouders van de locatie waar hun zoon of dochter onderwijs volgt.

Update 2 november

Wil je eenvoudige uitleg over het Coronavirus en wat je wel en wat je niet moet doen? Neem dan een kijkje op corona.steffie.nl.Zo kan jij ervoor zorgen dat jij en anderen niet ziek worden.

Update 2 oktober

Donderdag 1 oktober gaf het kabinet het dringende advies om in alle openbare ruimtes mondkapjes te dragen. Op dat moment zou dit niet gelden voor scholen. Inmiddels is dit advies bijgesteld en verwachten we een (dringende) advies of verplichting om ook op scholen mondkapjes te dragen. Vooruitlopend op deze uitspraak heeft Het Stedelijk Lyceum besloten maandag 5 oktober mondkapjes te verplichten voor leerlingen, personeel en bezoekers van alle locaties van Het Stedelijk Lyceum. 

Richtlijnen dragen mondkapjes

Buiten de leslokalen verwachten we dat iedereen mondkapjes draagt in onze school. Denk hierbij aan gebruik van mondkapjes op de volgende momenten: 

 • bij binnenkomst van de school tot binnentreden leslokaal
 • tijdens leswisselingen
 • bij gebruik van de kluisjes
 • tijdens pauzemomenten in de school, tenzij de leerling zit
 • bij het verlaten van de school

Uiteraard staat het leerlingen ook vrij om een mondkapje te dragen in de les. Dit is echter geen dringend advies vanuit de overheid. Het Stedelijk Lyceum kiest er vooralsnog voor om mondkapjes in de lessen (uitgezonderd praktijklessen) niet te verplichten, mits de 1,5 meter norm nageleefd kan worden. Leerlingen die vanwege een persoonlijke medische situatie geen mondkapje kunnen dragen vragen schriftelijk/via mail (gedeeltelijke) ontheffing aan de locatiedirectie.

 Elke locatie heeft slechts beperkt mondkapjes ter beschikking voor als deze is vergeten of kapot gaat gedurende de lesdag. We vragen de leerlingen daarom om een eigen mondkapje mee te nemen.

Update 30 september

Stand van zaken rondom ventilatie
De afgelopen weken is er veel aandacht besteed aan ventilatie. Het ‘landelijk coördinatieteam ventilatie in schoolgebouwen’ heeft alle scholen gevraagd om vóór 1 oktober in beeld te brengen of de gebouwen voldoen aan de eisen die daarvoor gelden. Afgelopen weken is daarom door bouwkundige en installatietechnische adviseurs uitgebreid onderzoek gedaan naar de ventilatie in alle schoolgebouwen van Het Stedelijk Lyceum. 

Wat hield het onderzoek in?
Bij het onderzoek is per lokaal en kantoor bekeken wat de ventilatiemogelijkheden zijn. Voldoen deze aan de eisen van het zogenaamde bouwbesluit? Zijn er specifieke knelpunten? Wat kan Het Stedelijk Lyceum doen om de situatie te optimaliseren? 

Conclusie: gebouwen voldoen aan de eisen
In algemene zin is de uitkomst van het onderzoek dat de schoolgebouwen van Het Stedelijk Lyceum voldoen aan de eisen, maar dat er wel aspecten zijn die we kunnen optimaliseren. Ook zullen we daar waar mogelijk de ramen en deuren regelmatig open zetten. Als het straks kouder wordt is het dus verstandig om eventueel een extra trui mee te nemen naar school. 

Situatie per school
Nu de situatie van alle schoolgebouwen van Het Stedelijk Lyceum  in kaart is gebracht, gaan we zo snel mogelijk bekijken wat we kunnen doen om de ventilatie waar nodig verder te optimaliseren. 

Update 12 augustus

Naast de landelijke maatregelen die nog steeds gelden, hanteren wij op onze scholen ook aanvullende maatregelen volgens de richtlijnen van het RIVM om op veilige en verantwoorde wijze onderwijs te kunnen geven.

Landelijke maatregelen:

 • houd 1,5 meter afstand
 • blijf thuis bij klachten (hoesten, verkoudheid, loopneus, keelpijn, verhoging, koorts) 
 • neem contact op met de GGD en laat je testen bij klachten
 • was vaak je handen en nies in je elleboog

Maatregelen binnen Het Stedelijk:

 • We hanteren en handhaven 1,5 meter afstand tussen medewerkers en leerlingen. Tussen leerlingen zelf is de 1,5 meter afstand niet meer noodzakelijk. Onze scholen zijn hierop ingericht.
 • Op vakantie geweest naar een door de overheid als oranje of rood aangemerkt land/regio? Dan dringend verzoek om (conform richtlijnen RIVM) 14 dagen thuis te blijven. In dat geval zullen wij ons onderwijs hierop aanpassen. Dit kan gemeld worden via de administratie van de school.
 • Bovenstaande maatregel geldt ook voor ons personeel
 • Bij het organiseren van introductiebijeenkomsten of activiteiten houden wij rekening met de richtlijnen van het RIVM die gelden voor het voortgezet onderwijs.
 • Per locatie zijn er daarnaast aanvullende maatregelen waarover ouders een leerlingen zijn geïnformeerd. 

Ventilatie
Al onze locaties voldoen aan het bouwbesluit en daarmee aan de minimale eisen die het RIVM stelt. Daarnaast treffen wij op onze locaties extra maatregelen om te zorgen voor een zo goed mogelijke ventilatie. Deze verschillen per locatie. 

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Jongeren spelen ook een belangrijke rol in de verspreiding van het Coronavirus. Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen te wijzen op hun verantwoordelijkheid. Daarom zullen wij in de eerste lessen aandacht besteden aan de gedeelde verantwoordelijkheid die wij met zijn allen hebben. Zo zorgen we ervoor dat we ons onderwijs op verantwoorde wijze kunnen blijven geven. Daar hebben wij je hulp bij nodig. Wij vragen je om in in gesprek te gaan met je zoon of dochter over de richtlijnen die bij ons op school gelden. Wij vragen u om uw zoon of dochter 10 dagen thuis te houden als uw zoon of dochter in een oranje of rood gebied op vakantie is geweest. En om uw zoon of dochter thuis te houden als deze gezondheidsklachten heeft. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat onze leerlingen op veilige en verantwoorde manier naar school kunnen blijven gaan.

#zininschool
Met alle maatregelen die wij hebben getroffen, hebben wij alle vertrouwen in een mooie en succesvolle start van het nieuwe schooljaar. Wij hebben er zin in!

Update 30 juni

Onze scholen gaan na de zomervakantie weer helemaal open. Vanaf 1 juli hoeven leerlingen op het voortgezet onderwijs onderling geen afstand meer te houden. Leerlingen en onderwijspersoneel houden nog wel 1,5 meter afstand. 

Leerlingen en ouders worden door onze scholen geïnformeerd over de werkwijze en richtlijnen na de vakantie.


Update 7 mei 

Op 6 mei heeft het kabinet nieuwe maatregelen afgekondigd. De komende maanden worden de maatregelen stap voor stap versoepeld. De 1,5 meter afstandsregel blijft gelden. Worden er veel mensen ziek? Dan gaan de stappen later in.

Tot 1 juni volgen onze leerlingen lessen op afstand. In tussentijd bereiden wij ons voor op het veilig openen van onze scholen. We zijn ontzettend blij dat de scholen straks weer open kunnen, maar willen dat wel op een veilige en verantwoorde manier doen. Hiervoor gaan wij regels en voorschriften opstellen en maatregelen nemen waaraan we ons allemaal moeten houden. Zodra dit inzichtelijk is, volgt meer informatie.

Update 21 april 

Het kabinet heeft op 21 april besloten om vanaf 11 mei alleen de basisscholen weer open te stellen. De deuren van het voortgezet onderwijs blijven nog dicht tot 1 juni. Ook voor de locaties van Het Stedelijk Lyceum betekent dit dat we tot 1 juni nog onderwijs blijven bieden via het afstandsleren zoals we dat sinds 16 maart hebben gedaan. Op 20 mei beslist het kabinet over het vervolg. In tussenliggende tijd gaan wij binnen Het Stedelijk Lyceum ons voorbereiden op het onderwijs op school waarbij we de 1,5 meter afstand kunnen garanderen.

De maatregelen die het kabinet heeft afgekondigd zijn kort samengevat: 

 • Basisscholen deels en kinderopvang helemaal open vanaf 11 mei
 • Kinderen tot 12 jaar mogen weer trainen op sportclubs vanaf 28 april
 • Kinderen van 12 tot 18 jaar mogen weer sporten in teamverband als 1,5 meter afstand mogelijk is
 • Contactberoepen (kapper, fysiotherapie, etc) blijven niet mogelijk
 • Andere sectoren, zoals horeca, blijven gesloten tot 20 mei
 • Evenementen en betaald voetbal blijven verboden tot 1 september
 • Nog geen bezoek in verpleeghuizen.

Kortom, voorzichtigheid blijft geboden! Wij doen er alles aan om ons onderwijs alvast zo goed mogelijk voor te bereiden op de 1½ meter maatschappij en kunnen niet wachten tot je weer op school bent. Want we missen jullie!

Update 8 april 15.30 uur

Volhouden! Dat was de boodschap van premier Rutte tijdens de persconferentie op 7 april. De weg terug naar een ‘normale’ samenleving na de Coronacrisis zal stap voor stap gaan. Dit vraagt veel van ons allemaal. Van uw zoon of dochter, van u als ouders en van onze docenten Daar hebben we ontzettend veel respect en bewondering voor! Een brief met uitgebreide informatie is naar u onderweg. De hoofdpunten hieruit: 

Ondersteuning ouders bij het goed helpen met het schoolwerk
Van ouders wordt plotseling veel verwacht in het leerproces van hun kinderen. We snappen dat dit soms een hele opgave is. Niet iedereen lukt het dan ook om dit goed op te pakken. Speciaal voor ouders is er ondersteuning te vinden op ouders.lesopafstand.nl

Meivakantie
Tijdens de meivakantie van 23 april tot en met 5 mei geven wij geen onderwijs. Zowel onze medewerkers als onze leerlingen kunnen dan even uitrusten en bijkomen van deze hectische en onzekere tijd. Noodopvang voor leerlingen blijft ook in de meivakantie mogelijk. Vanuit de overheid volgt nog informatie over de wijze waarop dit vormgegeven gaat worden.

Examens
Zoals u weet gaat het Centraal Eindexamen dit jaar niet door. De schoolexamens gaan wel door en zijn inmiddels gestart. Deze doen wij zoveel mogelijk op afstand. Waar dit niet mogelijk is, volgen wij de richtlijnen van het RIVM. Wij zetten ons in ieder geval maximaal in om al onze examenleerlingen in staat te stellen om hun schoolcarrière tot een goed einde te brengen met het behalen van hun diploma. Vandaag hebben wij vanuit OCW aanvullende informatie over de zak/slaagregeling en herkansingen met betrekking tot de examens ontvangen. Het bestuur en het Centraal Management Team van Het Stedelijk Lyceum gaan kijken hoe wij deze regelingen gaan toepassen op onze locaties. Zodra hier meer over bekend is, informeren wij u hierover.

Landelijk moment voor geslaagden
Donderdag 4 juni is een feestelijke dag. Dan vieren geslaagde scholieren in heel Nederland het einde van hun middelbare schooltijd. Hiermee geeft minister Slob (onderwijs) gehoor aan een verzoek van LAKS, de landelijke vertegenwoordiger van scholieren. Afhankelijk van de school horen sommige leerlingen al eerder dat ze geslaagd zijn, maar op 4 juni wordt dit met alle leerlingen samen gevierd. Op welke manier dat kan is afhankelijk van de situatie op die dag.

Vervolg
Op dit moment leven er veel vragen onder ouders, zoals bijvoorbeeld: Gaat mijn kind over? Wanneer krijgen we aanvullende informatie over de examens? Wat zijn de mogelijkheden tot bijspijkeren? Dit zijn vragen waarop wij op dit moment nog geen concreet antwoord kunnen geven. Wij verwachten daar de komende week richtlijnen vanuit de overheid van te ontvangen. Zodra wij meer weten, houden wij u op de hoogte.

Update 1 april 11.00 uur

Gisteren liet het kabinet weten dat het de maatregelen tegen het Coronavirus verlengt t/m 28 april

 • alle maatregelen blijven van kracht t/m 28 april
 • scholen blijven dicht t/m de meivakantie 
 • maak geen plannen voor de meivakantie
 • na 28 april niet alles meteen open, maar gefaseerd
 • maatregelen kunnen verlengd worden (dit wordt bekend in de week voor 28 april).

Update 26 maart 12.00 uur

De Rijksoverheid heeft de maatregelen tegen het coronavirus ook vertaald voor mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn. Via deze link vindt u de maatregelen in diverse talen.

 

Update 24 maart 13.30 uur

Het Centraal Eindexamen gaat niet door, zo maakte minister Slob van OCW vanmorgen bekend. Scholen hebben tot 1 juni de tijd om schoolexamens af te nemen. Deze moeten zoveel mogelijk op afstand plaatsvinden. Waar dit niet mogelijk is, kan dit onder de strikte voorwaarden van het RIVM in de scholen. De schoolexamencijfers bepalen of leerlingen zakken of slagen. Een uniforme zak/slaagregeling hiervoor en informatie over herkansingen volgt nog. Leerlingen ontvangen bij slagen een volwaardig diploma om overstap naar vervolgonderwijs te maken. 

In het kort samengevat:

 • Centraal Eindexamen gaat niet door
 • Scholen krijgen tot 1 juni de tijd om schoolexamens af te ronden
 • Zoveel mogelijk op afstand, anders onder strikte voorwaarden van het RIVM
 • Cijfers van schoolexamens bepalen of leerlingen zakken of slagen
 • Informatie over herkansingen en zak/slaagregeling volgt nog
 • Leerlingen ontvangen volwaardig diploma om overstap naar vervolgonderwijs te maken

Veiligheid voorop!
Het Stedelijk Lyceum buigt zich over de vraag hoe we veilig voor leerlingen en docenten de schoolexamens af kunnen nemen. De veiligheid van onze leerlingen en medewerkers  staat hierbij voorop. Dit is dan ook leidend in het nemen van onze beslissingen. Zodra wij weloverwogen en zorgvuldig afwegingen hebben gemaakt, informeren wij u zo snel mogelijk over onze aanpak. Wij nemen nu bewust even de tijd om goede besluiten te nemen, zodat we even rust brengen in deze onzekere tijd. Dit geeft onszelf en de leerlingen de tijd om goede voorbereidingen te treffen.

Wat weten we nu al wel?
Deze week zijn er geen schoolexamens bij Het Stedelijk Lyceum. Al ingeplande toetsen op afstand gaan wél door. 

Vragen?
Wij hopen op uw begrip in deze onzekere tijd. We realiseren ons dat de hele situatie veel vraagt van uw zoon of dochter, u als ouders en van onze medewerkers. Samen met elkaar kunnen we ook dit weer tot een goed einde brengen. We doen er alles aan om onze leerlingen succesvol hun schoolcarrière af te sluiten. Daar gaan we voor!

Zodra wij meer weten, ontvangt u van ons bericht!

Succes!
Voor nu wensen we alle leerlingen ontzettend veel succes met alle voorbereidingen. Succes, zet hem op!

Update 23 maart 23.00 uur

Vanavond heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd. Op basis van deze maatregelen hebben we besloten om de geplande examens niet door te laten gaan tot nader bericht: er is te veel onduidelijk. De leerlingen van Innova en Kottenpark, die morgen een examen hadden, zijn hierover vanavond nog geïnformeerd. We wachten voor het vervolg op nader bericht van de minister van OCW. Wordt vervolgd! 

Update 17 maart, 17.30 uur

Schoolexamens voor eindexamenleerlingen gaan door
De minister van OCW heeft aangegeven dat de schoolexamens voor middelbare scholieren door kunnen gaan. Het RIVM heeft hiervoor richtlijnen opgesteld. Wij gaan onderzoeken en vaststellen hoe wij deze richtlijnen op onze locaties gaan toepassen. Informatie hierover volgt zo snel mogelijk via onze locaties. 

Heb je vragen over de schoolexamens? Kijk dan op onderstaande link van RIVM met vragen en antwoorden over het schoolexamen.

RIVM vraag en antwoord schoolexamens

Update 17 maart, 14.00 uur

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft gecommuniceerd dat scholen geen schoolexamens mogen afnemen tot nader order. Dit betekent dat ook alle locaties van Het Stedelijk Lyceum in afwachting zijn van nieuwe berichtgeving hierover. De geplande examens vervallen dan ook tot nader bericht.

Update 16 maart, 14.00 uur

Geplande examens voor examenleerlingen gaan morgen 17 maart niet door. De locatie waar de leerling onderwijs volgt, informeert de leerling en ouders hier persoonlijk over. Voor geplande mondelinge examens zullen nieuwe afspraken worden gemaakt, waarbij de veiligheid voor leerling en docent voorop staat. Voor de overige examens verwachten we 18 maart nieuwe richtlijnen door te kunnen geven. 

Update 15 maart 19.30 uur

Het kabinet heeft zojuist verregaande maatregelen afgekondigd in de strijd tegen het coronavirus. De scholen in heel Nederland gaan morgen niet open. Deze maatregelen blijven in ieder geval van kracht tot 6 april, hebben de ministers Bruins en Slob zojuist bekendgemaakt op een persconferentie. 

Dit betekent dat ook alle scholen van Het Stedelijk Lyceum hun deuren sluiten voor leerlingen. De deuren blijven alleen open voor kinderen van ouders die in vitale beroepen werken, zoals in de zorg of bij de hulpdiensten. Zo kunnen die ouders gewoon aan het werk blijven. Welke beroepen precies onder de noemer 'vitaal' worden gerekend, staat op een lijst van de NCTV.

Wat betekent dat voor Het Stedelijk Lyceum?

 • Alle locaties sluiten de deuren met ingang van maandag 16 maart tot 6 april.
 • Dit betekent dat alle leerlingen thuis blijven; ook de leerlingen die stage lopen.
 • Locaties blijven wel open voor onze leerlingen van ouders die in vitale beroepen werken. 
 • Leerlingen en medewerkers met verkoudheidsklachten of andere milde gezondheidsklachten moeten thuis blijven.
 • Leerlingen die verkouden zijn of andere milde verkoudheidsklachten vertonen worden gevraagd naar huis te gaan. Ouders worden hierover geïnformeerd. We hanteren hierbij de richtlijnen van het RIVM.
 • Opvang organiseren we in groepen van maximaal 10 tot 12 leerlingen per begeleider. 
 • We bereiden komende dagen het afstandsleren voor om het onderwijs zoveel mogelijk door te kunnen laten gaan. De locatie waar uw kind onderwijs volgt informeert u hier verder over. 
 • Leerlingen krijgen gelegenheid om hun kluisjes leeg te halen. De locatie maakt hiervoor een planning. Nadere informatie hierover volgt.

Wat betekent dit voor examenleerlingen?

Bijzondere aandacht gaat uit naar de leerlingen die in hun examenjaar zitten. We proberen voor hen de zaken zo te regelen dat hun examenprogramma dit schooljaar niet in gevaar komt. Daarbij zijn we echter afhankelijk van overheidsmaatregelen die nu nog niet bekend zijn. Zodra deze bij ons bekend worden, gaan we ermee aan het werk. Nadere informatie volgt zo snel als dat kan op deze informatiepagina of per mail. Examens die voor 16 maart gepland staan gaan in ieder geval niet door.

Vragen?

Dit is een uitzonderlijke situatie waar we mee te maken hebben. We realiseren ons dat we misschien niet volledig zijn. We hebben een crisisteam dat regelmatig overlegt en de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houdt. U ontvangt nieuwe informatie zodra die beschikbaar is. Op onze website treft u de meest recente informatie aan. Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de school van uw zoon of dochter.

 

Update 15 maart 13.50 uur

Vanmiddag overlegt het kabinet met de Federatie Medisch Specialisten, organisaties van ziekenhuizen en het RIVM. Aansluitend daarop komt het crisisteam van Het Stedelijk Lyceum bij elkaar om afhankelijk van de uitkomst de vervolgstappen met elkaar te bespreken.

We houden je vanavond nog op de hoogte!

 

Update 13 maart

Op 12 maart heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd. Het Stedelijk Lyceum volgt de ontwikkelingen en het nieuws van het RIVM en de adviezen van de GGD Twente. Op de websites van het RIVM en het ministerie van Buitenlandse Zaken is de meest actuele informatie te vinden. Het RIVM geeft actuele informatie en antwoorden op meest gestelde vragen op de volgende pagina’s:

De maatregelen zijn als volgt:

 • Blijf thuis bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts en mijd sociaal contact.
 • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. 
 • Werk zoveel mogelijk thuis of probeer werktijden te spreiden.
 • Beperk bezoek aan kwetsbare personen.
 • Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open.

Deze maatregelen passen wij als volgt toe op alle scholen van Het Stedelijk Lyceum:

 • Leerlingen met verkoudheidsklachten of milde gezondheidsklachten moeten zich ziekmelden. De ziekmelding verloopt zoals gebruikelijk.
 • Pauzes worden zoveel mogelijk gespreid (schoolplein, in de aula, in de lokalen of op de gangen).
 • Docenten kunnen vanwege de bijgestelde richtlijnen afwezig zijn. Bij lesuitval proberen we dat op te vangen. 
 • Schoolexamens en toetsen gaan door. We houden hierbij rekening met de maatregel om met niet meer dan 100 personen bij elkaar te zitten.
 • Leerlingen die stage lopen vallen onder bevoegd gezag van het stagebedrijf. Dit betekent dat als een bedrijf medewerkers naar huis stuurt, de leerling ook naar huis gaat. Er zal met de stagecoördinator naar een oplossing worden gezocht.
 • Alle reizen/excursies die gepland staan tot en met 31 maart worden geannuleerd of uitgesteld. Eventueel gemaakte kosten door ouders zijn voor rekening van Het Stedelijk Lyceum.

Verstuurde updates:
De afgelopen weken hebben we u regelmatig op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen. Hieronder treft u de verstuurde brieven aan:  

- Vrijdag 6 maart: Update via schoolleiding. 
- Eind februari / begin maart: Via de schoolleiding van uw zoon/dochter heeft u deze brief ontvangen.