Inspraak en ouderparticipatie is op vele manieren mogelijk op Kottenpark. Meedenken en meebeslissen voor de hele school kan in de medezeggenschapsraad (MR) van de school. Meedenken en een steentje bijdragen kan ook bij de lokale ouderraad Kottenpark (LORK). Ten slotte kennen wij ook op afdelingsniveau een ouderklankbord die meerdere keren per jaar bij elkaar komt. Lees verderop voor meer informatie hierover.

Ook als helpende hand bij klasactiviteiten of als gastspreker zien wij ouders graag op school. Samen willen we het onderwijs aan onze leerlingen zo goed mogelijk laten verlopen. Daarover gaan we graag en regelmatig in gesprek met onze ouders.

Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad (MR), ook deelraad genoemd, is een belangrijk orgaan in de school. In de deelraad zitten personeel, ouders en leerlingen. Hier worden alle relevante thema’s voor de school besproken. Over een aantal onderwerpen heeft de deelraad een instemmingbevoegdheid. Dat betekent dat sommige beleidsvoornemens van de school pas kunnen worden ingevoerd na instemming van de deelraad. De raad komt zo’n acht keer per jaar bijeen, samen met de directeur van de school. Data voor bijeenkomsten staan in het jaarrooster vermeld.

Meer informatie? Neem dan contact op met de voorzitter van de deelraad, de heer J. Hitipeuw jhitipeuw@hetstedelijk.nl

 

Locatie Ouderraad Kottenpark

De LORK bestaat uit zes tot acht ouders van leerlingen en heeft als doelstelling het versterken van de samenhang tussen leerlingen, ouders en de school met haar docenten. Vanuit de vrijwillige ouderbijdrage wordt een deel beschikbaar gesteld aan:

  • het organiseren van themaprojecten voor ouders en leerlingen.
    Voor de ouders worden er 2 tot 3 keer per jaar avondbijeenkomsten georganiseerd; deze zijn gericht op de ontwikkeling van de leerlingen en diverse sociale aspecten waar zij mee te maken krijgen.
  • activiteiten, die in overleg met de directie, voor en met de kinderen worden georganiseerd georganiseerd, zoals de muziek- en dansavond en de diploma-uitreiking.
  • het subsidiëren  van eenmalige projecten welke een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van de leerlingen, zoals de financiële ondersteuning aan specifieke leermiddelen die een toegevoegde waarde hebben op de ontwikkeling van de leerlingen.

Verder worden tijdens ons periodiek overleg met de directie de zorgen en ideeën vanuit ouders en leerlingen besproken en waar mogelijk geven wij advies.

De LORK is ook aanwezig tijdens de jaarlijkse Open Dag en andere, door school georganiseerde evenementen waar ouders betrokken bij zijn.

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar: LORK@hetstedelijklyceum.nl

Ouderklankbord

Elke afdeling kent een eigen ouderklankbord. Drie á vijf keer per jaar gaan docenten uit de onderwijsteams een avond in gesprek met ouders over ons onderwijs, de begeleiding van de leerlingen en de buitenschoolse activiteiten die wij organiseren. Wij vinden deze feedback enorm waardevol en kunnen daar veel mee. De klankbord denkt mee maar is geen besluitorgaan binnen de school. Het bespreekt regelmatig onderwerpen die op het raakvlak tussen schoolse educatie en ouderlijke opvoeding liggen: denk bijvoorbeeld aan het gebruik van mobieltjes onder jongeren of het aspect motivatie van leerlingen/kinderen. Iedereen is welkom in de ouderklankbord. Aan het begin van een schooljaar kunnen ouders zich opgeven via de mentor.