Medezeggenschap bij Het Stedelijk Lyceum zien wij als een betekenisvol orgaan dat helpt ons onderwijs verder te brengen. Het motto van onze medezeggenschap is dan ook: “Medezeggenschap, daar maak je iets mee los.” Het Stedelijk Lyceum heeft een overkoepelende gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Daarnaast heeft elke locatie haar eigen deelraad met MR-bevoegdheden. De GMR en deelraden worden ondersteund door een ambtelijk secretaris.

GMR

De GMR wil een gelijkwaardige en kritische partner zijn van de bestuurder. De GMR zet zich in voor het behartigen van de belangen van kinderen, ouders en personeel op betrokken en kundige wijze.Het motto van onze medezeggenschap is dan ook: “Medezeggenschap, daar maak je iets mee los.” 

Onze GMR bestaat uit acht leden. Vier vertegenwoordigers voor de medewerkers, twee oudervertegenwoordigers en twee leerlingvertegenwoordigers. Doordat een van de leerlingen uit de GMR geslaagd is voor haar examen, is er een vacature ontstaan bij de leerlingengeleding

Medewerkers

     

Leerlingen

     

Ouders

Jan Kater (voorzitter)
jkater@hetstedelijk.nl
  Deniz Dönmez
deniz_donmez@hetstedelijk.nl
  Margaret Kleisman
jwmail@home.nl
Dini Knol
dknol@hetstedelijk.nl
 

Vacature
Lijkt het je leuk om de leerlingen te vertegenwoordigen in de GMR stel je dan kandidaat en meld je dan aan bij Ituller@hetstedelijk.nl

 

Andries Bijmold
andries@bijmold.nl

Jeffrey Hitipeuw
jhitipeuw@hetstedelijk.nl
       
Özlem Ögutcu
oogutcu@hetstedelijk.nl
       
Ineke Tuller (ambtelijk secretaris)
ituller@hetstedelijk.nl
       

Achter de inlog vindt u onder Medezeggenschap de verslagen van de GMR vergadering.

Deelraad

Wij vinden medezeggenschap erg belangrijk. Ons schoolbestuur en directies staan open voor vernieuwingen. Dit doen we door nieuwe vormen van besluitvorming te ontwikkelen. Hierbij betrekken wij ouders, leerlingen en medewerkers.
Elke locatie heeft haar eigen deelraad met MR-bevoegdheid. De omvang hiervan hangt af van de grootte van de school. Kijk voor meer informatie over de deelraden op de locatiepagina's.

Meer weten over medezeggenschap?

Wil je meer weten over Medezeggenschap binnen Het Stedelijk Lyceum. Klik dan op bijgaande documenten:

Naast medezeggenschap vinden we het ook belangrijk om ouders en leerlingen bij schoolzaken te betrekken (ouderparticipatie). Op bijna iedere locatie is er daarom een ouderraad, leerlingenraad en/ of klankbordgroep. Meer informatie vind je op de betreffende locatie onder de kopjes ouders en leerling.

Vergaderdata

De GMR vergadert dit schooljaar op de volgende data in 

25 september 2017
30 oktober 2017
28 november 2017 (dinsdag)
08 januari 2018
05 februari 2018
05 maart 2018
09 april 2018
18 juni 2018
16 juli 2018

Tenzij anders vermeld vergadert de GMR op maandagavond vanaf 17:00 uur  in de vergaderzaal van het Bestuursbureau.