Medezeggenschap bij Het Stedelijk Lyceum zien wij als een betekenisvol orgaan dat helpt ons onderwijs verder te brengen. Het motto van onze medezeggenschap is dan ook: “Medezeggenschap, daar maak je iets mee los.” Het Stedelijk Lyceum heeft een overkoepelende gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Daarnaast heeft elke locatie haar eigen deelraad met MR-bevoegdheden. De GMR en deelraden worden ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Meer weten over medezeggenschap?

Wil je meer weten over Medezeggenschap binnen Het Stedelijk Lyceum. Klik dan op bijgaande documenten:

Naast medezeggenschap vinden we het ook belangrijk om ouders en leerlingen bij schoolzaken te betrekken (ouder- en leerlingparticipatie). Op bijna iedere locatie is er daarom een ouderraad, leerlingenraad en/of klankbordgroep. Meer informatie vind je op de betreffende locatie onder de kopjes ouders en leerling.

Vergaderdata

De GMR vergadert dit schooljaar op de volgende data:

24 september 2018
29 oktober 2018
26 november 2018 
07 januari 2019
04 februari 2019
11 maart 2019
08 april 2019
03 juni 2019
01 juli 2019

Tenzij anders vermeld vergadert de GMR op maandagavond vanaf 17:00 uur  in de vergaderzaal van het Bestuursbureau. 

Agenda en verslagen kunt u vinden achter de inlog op het intranet van Het Stedelijk Lyceum.

 

 

Contactgegevens

Wil je contact met de GMR dat kan via onderstaande gegevens:

personeelsgeleding
Özlem Ögutcu (voorzitter)  oogutcu@hetstedelijk.nl
Jeffrey Hitipeuw                jhitipeuw@hetstedelijk.nl
Dini Knol                            dknol@hetstedelijk.nl
René Burkink                     rburkink@hetstedelijklyceum.nl 

Oudergeleding
Margaret Kleisman            jwmail@home.nl
Andries Bijmold                 andries@eastwise.nl

Leerlinggeleding
Saskia Nijenhuis                saskia_nijenhuis@hetstedelijklyceum.nl 
Imane Bouqaddour            imane_bouqaddour@hetstedelijklyceum.nl

De GMR wordt ondersteund door Ineke Tuller als ambtelijk secretaris.
Zij is bereikbaar via ituller@hetstedelijk.nl